سایت خبری و فرهنگی روستای ارجنک شهرستان خوانسار

برف بارید و خدا پاكی خود را به زمین هدیه كرد.

زمین مغرور شد كه سفید است، پاك است چون دل خدا…

و خدا با آفتابی، اشتباه زمین را به وی گوشزد كرد

غرورت را دریاب…..